01/04/2017

Inscripcions a la Llar d'Infants Els Escarlets

Obertura termini pre-inscripció: del 2 al 12 de maig de 2017

Calendari:

Presentació sol·licituds: del  2 al 12 de maig de 2017 (ambdós inclosos) (A les oficines de l'Ajuntament de Sant Gregori).

Jornada de portes obertes: Dimecres 3 de maig de 2017 de 18h a 19h.
(en cas de no poder assisitir aquesta data enviar un mail a llarinfants@santgregori.cat per buscar una nova data de visita, si s'escau)

Publicació llistes baremades: El 22 de maig de 2017 (A l'Ajuntamemt i a www.santgregori.cat).

Termini per presentar reclamacions: del 23 al 25 de maig de 2017 (a oficines de l'Ajuntament).

Sorteig públic:  del 26 de maig de 2017 a les 18h (a l'Ajuntament).

Publicació relació definitiva admesos:  Divendres 2 de juny de 2017 (A l'Ajuntamemt i a www.santgregori.cat).

Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de 2017 (ambdós inclosos) (a l'Ajuntament).


Documentació per fer la preinscripció:

-  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

-  Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant  (pare, mare o tutor legal) o de    la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

-  Original i fotocopia de la TSI (targeta sanitària individual).

 -  Original i fotocòpia de carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents .


Documentació que acrediti altres criteris a tenir en compte:

-   Beneficiari prestació econòmica de renda mínima d’inserció

-   Certificat d’empadronament i convivència per l’àrea territorial

-   Contracte laboral o certificat emès per l’empresa si s’al·lega proximitat del lloc de treball

-   Existència germans/nes en el centre

-   Certificat acreditatiu discapacitat alumne/a, pare, mare o tutor/a, germans

-  Original i fotocòpia carnet família nombrosa vigent o familia monoparental.

-  Certificat mèdic oficial on s’indiqui expressament diagnosis malaltia crònica

Informació addicional