Comissions informatives

Les comissions informatives permanents estaran integrades pels membres següents: l'alcalde que actuarà com a president (o amb el regidor/a a qui delegui), normalment quatre vocals i el secretaria/a de la corporació (o la persona que la substitueixi en cas d'absència),

  • Comissió informativa d'infraestructures
  • Comissió espcial de comptes
  • Comissió informativa del mercat municipal
  • Comissió informativa de nomenclàtor
  • Comissió informativa d'habitatges de protecció oficial socials
  • Comissió informativa de seguiment de l'ordenança de convivència ciutadana
  • Comissió informativa de coordinació d'àrees
  • Comissió de regidors amb delegació
  • Comissió del Reglament Orgànic Municipal