Pressupost participatiu

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha reservat una partida de 20.000 euros del pressupost municipal 2017 per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins aquest import total) amb la voluntat de seguir contribuït en la millora del nostre municipi.

Qui pot participar?
Totes les persones majors d’edat o entitats del municipi poden presentar idees de projectes. Cal presentar-lo amb el model de fitxa o formulari establert.
Data límit per persentar idees de projectes: 30 de novembre de 2017
Es pot presentar amb el formulari de forma telemàtica (acompanyant fitxers adjunts en format PDF) o presencialment a l'Ajuntament de Sant Gregori (acompanyant els annexes necessaris).

Quin tipus de projectes es poden presentar?
Quan es fa referència a projectes, es tracta d'idees de projectes, tanmateix es valorarà que tinguin un mínim d'estructura, esbòs de disseny o model, han d'estar suficientment argumentats (necessitat, millora, etc...) i han de mantenir una viabilitat econòmica en base a l'import que l'Ajuntament de Sant Gregori hi destina. 
Els projectes han de ser inversions en equipaments municipals o espais públics amb la voluntat que sigui accions que perdurin en el temps i que aportin una millora als usuaris i a la població en general.

Qui valorarà els projectes presentats?
Una comissió de participació de l’Ajuntament de Sant Gregori avaluarà els projectes presentats i establirà quins passen a la fase de votació.
La comissió estarà formada per l'alcalde, representants de cada grup polític municipal, la secretaria i el personal tècnic municipal que es designi en funció dels projectes presentats.
Publicació projectes escollits: 20 de desembre de 2017 

 

Fitxes de valoració dels projectes presentats
S'han presentat un total de 7 projectes a la convocatòria 2017. La comissió de pressupostos participatius (formada per membres de tots els grups municipals), després d'estudiar totes les propostes presentades ha establert que 5 propostes passen a votació i 2 propostes queden descartades. A cada fitxa es pot trobar el detall dels motius i tota la informació referent al projecte. 
La fase de votació s'establirà al llarg del mes de gener.Una mateixa persona o entitat pot presentar diversos projectes?
Tothom, persones i entitats, poden presentar un o diversos projectes. Es regiran, sempre, pels criteris anteriorment descrits.
Els projectes presentats i que compleixin les condicions seran avaluats i estudiats pels serveis tècnics municipals per tal d'elaborar el pressupost detallat de la inversió.

Tots els projectes aniran a votació?
Depen de si reuneixen les condicions i criteris descrits, així com el que determini la comissió de participació.
En tot cas s'exposaran els projectes que passen a votació i els descartats amb els conseqüents motius. Serà públic.

Qui pot votar?
S'establirà el sistema de votacions dels projectes i s'informarà a través dels canals de comunicació municipals.
Només serà vàlid el vot de les persones majors de 18 anys empadronades al municipi. Només es podrà votar per un sol projecte.
El termini de votació s'informarà una vegada hagi acabat el termini de publicació dels projectes escollits.

Es podrien escollir i acabar fent diversos projectes?
Sí, en cas que amb el projecte més votat no es gasti tot l'import de 20.000 euros, la comissió de participació pot determinar el següent projecte més votat i que encaixi amb l'import restant perquè també sigui executat.

Per altres dubtes o consultes: ajuntament@santgregori.cat

Nom del projecte:

Breu descripció del projecte

Necessitat del projecte al municipi i àmbit

Navega...

* Camps obligatoris