Inscripcions

El calendari amb tots els períodes d'inscripció s'indica cada any concretament a la pàgina principal de la present web.
Es segueix el calendari que facilita el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal portar:

Sol·licitud per la inscripció.

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant  (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocopia de la TSI (targeta sanitària individual).

Original i fotocòpia de carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.


Documentació que acrediti altres criteris a tenir en compte:

Beneficiari prestació econòmica de renda mínima d’inserció.

Certificat d’empadronament i convivència per l’àrea territorial.

Contracte laboral o certificat emès per l’empresa si s’al·lega proximitat del lloc de treball.

Existència germans/nes en el centre o Certificat acreditatiu discapacitat alumne/a, pare, mare o tutor/a, germans.

Original i fotocòpia carnet família nombrosa vigent o familia monoparental.

Certificat mèdic oficial on s’indiqui expressament diagnosis malaltia crònica.