Subvencions a entitats

SUBVENCIONS A ATORGAR A LES ENTITATS DEL MUNICIPI DE SANT GREGORI:
 
 • Regulació de la normativa de subvencions:
  • Llei 38/2003 General de subvencions
  • Reial Decret 887/2006 Reglament de la Llei de subvencions
  • Llei 19/2013 de transparència (estatal)
  • Llei 19/2014 de transparència , accés a la informació pública i bon govern (catalana)
  • Bases d’execució del pressupost municipal.
 •  L'Ajuntament com a ens concedent de les subvencions a entitats del municipi de Sant Gregori, ha de vetllar pel compliment de la normativa reguladora corresponent.
 • Existeixen tres possibilitats en l’atorgament de subvencions:
 1. Subvencions ordinàries mitjançant convocatòria pública (veure apartat Convocatòries Subvencions).
 2. Subvencions ordinàries d'atorgament directe per estar relacionades i especificades concretament en les bases d’execució del pressupost municipal que s'aprova per Ple en cada exercici.
 3. Subvencions extraordinaries, excloses de concurrència, per fets puntuals o situacions especials que caldrà justificar degudament.
 •  Caldrà presentar una SOL·LICITUD acompanyant la següent documentació:
a) Memòria de l'activitat anual de l'entitat municipal.
a.1) Annex a la memòria on es detallin els criteris de subvenció que compleix l'entitat municipal (veure apartat criteris subvencions ordinàries).
b) Pressupost anual de l'entitat.
c) Certificat bancari del compte corrent de l'ENTITAT on ingressar la subvenció.
d) Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Declaració conforme disposa d'assegurança responsabilitat civil per l'activitat, si s'escau.
Si l'entitat no ho va fer en el seu moment, cal que s'adjunti els estatuts, l’acta fundacional i un certificat dels càrrecs VIGENTS. Això és requisit per a què es pugui atorgar qualsevol subvenció.
 • Presentada la sol.licitud a l’Ajuntament i, si l’associació està inscrita al Registre Municipal i la documentació és correcta, l’Ajuntament per Junta de Govern aprovarà la subvenció corresponent, fixant un termini per justificar-la. L'entitat pot sol·licitar una bestreta o avançament, si es justifica degudament.
 • Feta l’activitat, caldrà la JUSTIFICACIÓ de la subvenció. Caldrà acompanyar la següent documentació:
a) Estat de comptes (on hi ha la relació de despeses i ingresos de l'activitat de l'entitat)
b) Factures (compulsades) que justifiquen que s’ha fet l’activitat.
c) Justificació de tots els criteris d'atorgament de subvenció que s'hagin descrit a l'annex de la memòria (apartat a.1).

Convocatòries subvencions

Convocatòries subvencions

En aquest apartat es troben les convocatòries de sol·licitud de subvencions ordinàries per a entitat del municipi de Sant Gregori que atorga l'Ajuntament de Sant Gregori.

Les subvencions ordinàries són aquelles que s'atorguen de forma anual a les entitats municipals per la seva activitat i funcionament durant l'any natural. Cada entitat ha de formalitzar la sol·licitud de subvenció de forma expressa dins cada convocatòria, omplint els documents requerits, dins el termini establert.
Les sol·licituds fora de termini poden ser excloses.
Les entitats municipals que poden tenir un conveni d'aportació econòmica amb l'Ajuntament de Sant Gregori queden excloses de la sol·licitud de subvencions ordinàries a l'Ajuntament de Sant Gregori.

BASES SUBVENCIONS ENTITATS

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS OBERTA [fins el 30 d'agost de 2017]

Per sol·licitar subvenció a l'Ajuntament de Sant Gregori, quan hi hagi una convocatòria oberta, cal presentar la documentació que s'indica a l'apartat de Subvencions a Entitats

Criteris subvencions ordinàries

Criteris subvencions ordinàries

Aquests criteris es van aprovar al Ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Gregori en data d'11 de juliol de 2016 i regulen l'atorgament de subvencions a les entitats del muniipi de Sant Gregori.

CRITERIS PER ENTITATS ESPORTIVES

CRITERIS PER ENTITATS CULTURALS, SOCIALS, JUVENILS i ALTRES

Tots els crietris que compleixi l'entitat s'hauran d'indicar a la sol·licitud i potseriorment justificar degudament una vegada resolta la subvenció que correspon.

Subvencions atorgades

Subvencions atorgades

SUBVENCIONS A ENTITATS O D'ÀMBIT MUNICIPAL

Subvencions concedides a entitats municipals o d'àmbit municipal. Les subvencions es regulen segons les bases de pressupost aprovades en cada exercici.

Relació de Subvencions concedides durant l'anualitat 2015

Relació de Subvencions concedides durant l'anualitat 2016

Relació de Subvencions concedides durant l'anualitat 2017

 

 

 

Suport i assessorament

Suport i assessorament

L'Ajuntament de Sant Gregori ofereix a les entitats del municipi un assessorament i acompanyament per part d'una gestoria especialitzada en quan a les obligacions tributaries i a diferents documents d'obligat compliment. Alguns d'aquests documents es poden tràmitar de forma gratuïta i/o altres a un preu tancat.
Les entitats que poden beneficiar-se d'aquest servei són dels àmbits: culturals, juvenils, esportives, educatives o de lleure. Entitats sense ànim de lucre i donades d'alta al Registre d'Entitats Municipal de Sant Gregori (amb seu al municipi).

Les condicions establertes per les entitats del municipi per part de la gestoria que es va adjudicar la prestació de serveis (després de concurs públic) són:

Assessorament i consultes: Gratuït (ho assumeix l'Ajuntament de Sant Gregori).

Impost de societat de l'entitat: Gratuït (ho assumeix l'Ajuntament de Sant Gregori).

Comptabilitat de l'entitat:
Pressupost de l'entitat de menys de 10.000 euros: 150€/any
Pressupost de l'entitat de més de 10.000 euros: 300€/any

Declaracions físcals (Models: 347 / 111  / 190 / 150 / 180, etc...): 200€

Per tal de beneficiar-se d'aquests serveis les entitats del municipi de Sant Gregori s'han d'adreçar a:

SOMER Gestoria i Assessoria
Adreça
Carrer Bonastruc de Porta, 20, 17001 Girona
Web: www.gestoriasomer.cat
Teléfon972 21 13 16 (trucar per concertar cita prèvia).
Comunicar també a aquesta adreça de correu electrònic: ajuntament@santgregori.cat