Ajuts: targeta moneder per a la població de Sant Gregori amb ERTO o atur degut a la COVID19

06/03/2021

Ajuts per mitjà de targeta moneder a persones de Sant Gregori afectades per la disminució o cessament dels seus ingressos com a conseqüència del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19

(termini de sol·licituds del 22 de febrer al 22 d’abril)

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori es promou la tarjeta moneder adreçada a aquelles persones empadronades i residents a Sant Gregori que s’hagin vist afectades per la COVID-19 degut a un ERTO o situació d’atur per finalització del seu contracte.
Les targetes moneders són targetes que s’atorgaran a aquelles persones que presentin la sol·licitud dins del termini del 22 de febrer al 22 d’abril i que compleixin els requisits per poder ser beneficiaris i que es podran utilitzar en les botigues, establiments i serveis de Sant Gregori que s’hagin adherit a la campanya.

 

COM FUNCIONA LA TARGETA MONEDER

  • A les persones beneficiàries se’ls atorgarà una targeta única i intransferible on s’abonarà en un únic càrrec per import de 40€ o 60€ en funció de les característiques del beneficiari.
  • La targeta permetrà gastar, com a màxim, el saldo que hi hagi carregat, corresponent a l’ajut que concedeixi l’Ajuntament en un sol pagament.
  • Aquesta targeta moneder es podrà utilitzar per adquirir productes o serveis als comerços locals adherits a la campanya de Sant Gregori.
  • L’import de l’ajut mitjançant targeta moneder serà de:

            - 40€ per a persones en situació d’ERTO

           - 60€ per a persones en situació d’atur

  • Si es fa una compra per import superior al saldo existent, donarà un error al datàfon. En aquest cas cal demanar a l'establiment que fraccioni la compra en 2 pagaments, un del saldo disponible que podrà pagar amb aquesta targeta i la resta a pagar amb metàl·lic o amb una altra targeta.
  • Amb la targeta no està permès treure diners, és exclusivament per compres de productes o serveis a qualsevol dels establiments adherits. Quedarà prohibida l’adquisició de productes alcohòlics, tabac i loteries.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES I FORMA D’ACREDITAR-LOS

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones que reuneixin els següents requisits, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS):

a) Que la persona sol·licitant consti empadronada a Sant Gregori, com a mínim des de l’1 d’octubre de 2020.

b) Que la persona sol·licitant s’hagi vist afectada per la crisi de la Covid-19: ERTO i/o situació d’atur per finalització de contracte a partir de l’1 d’octubre de 2020 i mentre romangui obert el termini de presentació de sol·licituds.

c) Que no tingui expedient obert a serveis socials. En cas que es tingui, pot adreçar-se als serveis socials municipals per sol·licitar qualsevol servei o ajuda que consideri oportú.

d) Que els ingressos bruts no superin els 1.138,24€ mensuals (2 vegades l’IRSC ponderat 2020)

SOL·LICITUD DE L’AJUT

Per sol·licitar l’ajut les persones que compleixin els requisits hauran de presentar a partir del 22 de febrer i com a data límit fins al 22 d’abril la següent documentació:

  • Sol·licitud. Descarregar model que consta en l'apartat d'informació addicional
  • DNI de la persona sol·licitant
  • Document acreditatiu d'ERTO o de finalització del contracte emesa per part de l'empresa.
  • Declaració responsable. Descarregar model que consta en l'apartat d'informació addicional

Tota aquesta documentació s’haurà d’adjuntar  mitjançant l’emplenament de la instància genèrica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Gregori (https://www.seu-e.cat/ca/web/santgregori/seu-electronica ).

BASES I CONVOCATÒRIA

 Enllaç per descarregar les bases
-Enllaç per descarregar la convocatòria