Ampliació del calendari tributari

20/03/2020

MESURES EN L'ÀMBIT TRIBUTARI DE XALOC

RDLlei 463/2020 de 14 de març

RD465/2020 de 17 de març

RDLlei 8/2020 de 17 de març

 

XALOC, davant l’aprovació del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual s’adopten mesures per a la prevenció i el control de la infecció ocasionada pel COVID-19, ha preparat un serguit de mesures per ajustar-se a la normativa i als efectes de pal·liar els impactes econòmics per als ciutadans i els Ajuntaments.

Una de les mesures consisteix en l’ampliació dels períodes de cobrament previstos inicialment en determinats tributs.

La informació referida al calendari fiscal de l’Ajuntament de Sant Gregori la trobareu en el següent enllaç:Calendari del contribuent de Sant Gregori

LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES I AUTOLIQUIDACIONS

El deute tributari que no hagin conclòs a l'entrada en vigor del RDLlei 8/2020 s'ampliaran fins el 30 d’abril.

Si en efectuar el pagament de la liquidació notificada no permet el pagament fins la data de pagament especificada, caldrà contactar amb el CAU via telefònica (972 900 251) o enviant un correu electrònic (cau@xalocgirona.cat) per obtenir un nou document.

FRACCIONAMENTS-AJORNAMENTS EN CURS

Els fraccionaments concedits abans de l’entrada en vigor del RDLlei:

- fraccionaments amb venciments el dia 5 de cada mes: la quota es trasllada el càrrec al banc al dia 30 d’abril i la següent el 5 de juny i així successivament.

- fraccionaments amb venciments el dia 20 de cada mes: càrrec al banc el dia 30

d'abril. La del 20 de maig, es trasllada al 20 de juny i així successivament

Els ajornaments concedits abans de l’entrada en vigor del RDLlei amb data final d’ajornament anterior al 30 d’abril s’endarrereix el termini a aquesta data.

PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT DELS DEUTES CONTRETS AMB LA HISENDA PÚBLICA EN PERÍODE EXECUTIU

Durant el temps de vigència del RDLlei (15 dies naturals o el temps de pròrroga que es pugui aprovar) es suspenen les actuacions d'impuls de la recaptació del procediment de constrenyiment.

EFECTES SOBRE ELS EXPEDIENTS SANCIONADORS / PROCEDIMENTS D’INSPECCIÓ I PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

Durant el mateix període de temps (15 dies naturals, sense perjudici, en el seu cas de les pròrrogues que puguin establir-se) se suspenen els terminis administratius dels procediments sancionadors i d’inspecció.