Carta de serveis

CARTES DE SERVEIS

L’Ajuntament de Sant Gregori té la voluntat de donar a la ciutadania uns serveis públics de qualitat i que aquest compromís de qualitat quedi reflectit en les cartes de serveis dels serveis públics que ofereix l’Ajuntament.

 Què són les cartes de serveis?

Les cartes de serveis són documents públics a través dels quals les organitzacions comuniquen a la ciutadania, als/les usuaris/ies dels seus serveis, els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests. Son una eina de gestió, de millora continua i de rendició de comptes.

Cartes de serveis disponibles

 La regulació de les cartes de serveis es troba a:

  • Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, article 23
  • Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, article 59 modificat per article 179.1 de la LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
  • Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa (...) i d’impuls de l’activitat econòmica, article 18