Junta de Govern

La Junta de govern local és l’òrgan municipal que col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política de l’alcalde, el qual és president de la Junta de Govern i l’encarregat de nomenar els seus membres.

La Junta de govern local ha de respondre davant del Ple de les seves activitats. Entre les seves atribucions, la Junta aprova projectes relatius a ordenances, pressupostos, reglaments, concessions i contractacions de llicències, el desenvolupament de la gestió econòmica, així com aquelles qüestions que no estiguin expressament atribuïdes al ple.

Calendari de treball: La Junta de govern es reuneix el dilluns de forma quinzenal. Excepte si per motius justificats s'acorda canviar la data de celebració.

Composició

Joaquim Roca Ventura (JxSantGregori)
Josep Nadal i Colomé (JxSantGregori)
Àfrica Masó Sumsi (JxSantGregori)
Sílvia Brunet Roca (JxSantGregori)

Actes Junta Govern

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

En aquest enllaç es publicaran les actes de les Juntes de Govern Local