Ordenances municipals

Les ordenances són una norma jurídica obligatòria, dins dels reglaments, que dicta el govern de l’Ajuntament per al bé públic, executant una llei o un decret de rang superior. Aquest conjunt de normes reglamenten l’ordenació de la vida i el funcionament del poble de Sant Gregori. 

 


 

Ordenança de civisme

Al següent enllaç podeu descarregar integrament l'ordenança de civisme i convivència del municipi de Sant Gregori:

Ordenança de civisme i convivència ciutadana

Per exposar un cas concret cal omplir una instància a l'Ajuntament de Sant Gregori.

Ordenances governatives

Les ordenances governatives i els reglaments, són les normes de govern del municipi, dictaminades pel ple de l’Ajuntament, per al compliment i ordenació de les activitats físiques o personals al municipi que puguin concòrrec amb el benestar local i el bé públic:

 

Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals estableixen els principis generals bàsics i les normes d’actuació comunes a tots els tributs que constitueixen el règim fiscal del municipi.  Són les normes que regulen les obligacions fiscals i estableixen cada any l’import dels impostos, taxes  i preus públics pels fets i activitats que regulen les ordenances fiscals.
En les ordenances fiscals també s’indiquen les bonificacions o descomptes que l’Ajuntament pot aplicar a totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i obligacions fiscals.  Les ordenances fiscals s’aproven pel ple municipal i són d’aplicació a tot el terme municipal. 
 
Ordenances fiscals 2022 Es poden trobar més bonificacions i ajudes a les ordenances AQUÍ
 
 

Reglament Orgànic Municipal

 

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Sant Gregori és el document que regula l'organització i el funcionament dels òrgans municipals, l'articulació dels drets i deures dels membres de la Corporació, així com dels drets d'informació i participació ciutadana dels veïns i entitats del municipi, així com també de la figura del Defensor/a de la ciutadania.

El ROM de l'Ajuntament de Sant Gregori va ser aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 08/11/2021 i consta publicat al BOP de Girona núm. 14 de 21/01/2022.

 

 

Informació addicional