Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals estableixen els principis generals bàsics i les normes d’actuació comunes a tots els tributs que constitueixen el règim fiscal del municipi.  Són les normes que regulen les obligacions fiscals i estableixen cada any l’import dels impostos, taxes  i preus públics pels fets i activitats que regulen les ordenances fiscals.
En les ordenances fiscals també s’indiquen les bonificacions o descomptes que l’Ajuntament pot aplicar a totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i obligacions fiscals.  Les ordenances fiscals s’aproven pel ple municipal i són d’aplicació a tot el terme municipal. 
 
Ordenances fiscals 2022 Es poden trobar més bonificacions i ajudes a les ordenances AQUÍ