Reglament Orgànic Municipal

 

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Sant Gregori és el document que regula l'organització i el funcionament dels òrgans municipals, l'articulació dels drets i deures dels membres de la Corporació, així com dels drets d'informació i participació ciutadana dels veïns i entitats del municipi, així com també de la figura del Defensor/a de la ciutadania.

El ROM de l'Ajuntament de Sant Gregori va ser aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 08/11/2021 i consta publicat al BOP de Girona núm. 14 de 21/01/2022.

 

 

Informació addicional