Codi Étic

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix en l’article 55.3 l’obligació dels ens locals d’aprovar un codi de conducta dels seus alts càrrecs.

El present codi de conducta estableix el conjunt de principis ètics i de bon govern, i les normes de conducta que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l’administració local,. Aquest document es configura com un model tipus que es pot aprovar íntegrament, o bé introduir-hi les modificacions que es considerin oportunes. 

El codi ètic de l'ajuntament de Sant Gregori va ser aprovat pel Ple ordinari del 18 de novembre de 2016 (punt 077/16)