Retribucions i indemnitzacions alcalde i regidors

El Ple de l'Ajuntament de Sant Gregori celebrat el 22 de juny de 2015 va acordar els següents acords:

 • Aplicar a l'alcalde el règim de dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals i una retribució de 1.257,67 euros/mes bruts.
 • Es donarà d'alta en el règim general de la Seguretat Social i percebrà les seves retribucions en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restans corresponents a les mensualitats de juny i desembre. No percebrà indemnitzacions per assistències.
 • No s'estableix cap altre dedicació parcial o dedicació exclusiva per part de membres de la corproració a l'Ajuntament de Sant Gregori.
 • Establir per als membres de la corporació (regidors/es) el següent règim d'indemnitzacions en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part:
  • Per assistència a les sessions de Ple: 125 euros
  • Per assistència a les sessions de Junta de Govern: 100 euros
  • Per assistència a les sessions de la comissió de Coordinació: 100 euros
  • Per assistència a les sessions de les comissions informatives: 75 euros
  • Per assistència a les sessions de la comissió especial de Comptes: 75 euros
  • Per assistència a les comissions de regidors amb delegació: 75 euros
 • Només es percebran aquests imports si s'assisteix a la sessió corresponent.
 • Establir que les indemnitzacions de cada un dels regidors/es tinguin un màxim anual, segons l'assistència als òrgans col·legiats descrits anteriorment, corresponent a:
  1. Regidors/es amb regidoria i atribucions delegades: 6.440€/any
  2. Regidors/es que no tenen regidoria ni atribucions delagades: 1.800€/any
  3. Regidors/es portaveus de grup, que no tinguin atribucions delegades: 2.000€/any