Perfil del contractant

A la següent pantalla relacionem, per ordre cronològic, les licitacions convocades per l'Ajuntament de Sant Gregori i la Societat Municipal 'Serveis Municipals de Sant Gregori SA' que es troben en període de presentació d'ofertes.
Els plecs de clàusules administratives  clàusules administratives i altres informacions complementàries es publiquen garantint la data de publicació i la integritat de la informació segons la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i llei 34/2010, de 5 d'agost.


                                            

Informació complementària comuna a tots els concursos i licitacions.

» Plec de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Sant Gregori

» Instrucció de contractació de la societat Serveis Municipals de Sant Gregori SA

 


 

Licitacions Ajuntament de Sant Gregori

Licitacions Serveis Municipals

Període mitjà de pagament

Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d'una major celeritat en mitjana en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Administració es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Seguint l'enllaç podeu consultar el període mig de pagament de l'Ajuntament de Sant Gregori.

Relació de contractes

Prorrogues dels contractes

Contractes prorrogats 2018

Informació addicional