Ple municipal

El ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans de Sant Gregori. El ple està constituït per la totalitat dels regidors i presidit per l’alcalde. El ple municipal acull les funcions de tipus constitutiu, de planificació, reglamentació i fiscalització de la funció executiva.

Els punts de l'ordre del dia que figueren a les convocatòries, són: les propostes de l'equip de govern i les mocions. Les mocions poden estar presentades per qualsevol dels grups polítics municipals que integren el plenari.


Calendari de treball ordinari:
El segon dilluns de mes de forma bimensual (gener, març, maig, juliol, setembre, novembre).


Es poden convocar sessions extraordinaries sempre i quan els temes a tractar ho requereixin i l'Alcalde consideri oportú convocar la sessió extraordinària.