Ple municipal

El ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans de Sant Gregori. El ple està constituït per la totalitat dels regidors i presidit per l’alcalde. El ple municipal acull les funcions de tipus constitutiu, de planificació, reglamentació i fiscalització de la funció executiva.

Els punts de l'ordre del dia que figueren a les convocatòries, són: les propostes de l'equip de govern i les mocions. Les mocions poden estar presentades per qualsevol dels grups polítics municipals que integren el plenari.


Calendari de treball ordinari:
El segon dilluns de mes de forma bimensual (gener, març, maig, juliol, setembre, novembre).


Es poden convocar sessions extraordinaries sempre i quan els temes a tractar ho requereixin i l'Alcalde consideri oportú convocar la sessió extraordinària.


Informació dels plens 2024
Informació dels plens 2023
Informació dels plens 2022
Informació dels plens 2021
Informació dels plens 2020
Informació dels plens 2019
Informació dels pnes 2018
Informació dels plens 2017
Informació dels plens 2016


Competències del Ple

Vist el que disposen els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 52.4 i 57 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 51 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  

Són competència del Ple municipal totes les competències excepte les següents que queden delegades a l'alcalde o a la Junta de Govern:

Delegar a l’alcalde les atribucions següents:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
b) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que se segueixin per o contra altres administracions o particulars.

Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents:
a) Exercici de les accions administratives i judicials i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament en matèria de la seva competència.
b) L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
c) El reconeixement extrajudicial de crèdits.
d) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
e) La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
f) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
g) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
h) L’ordre de demolició de les edificacions il·legals.
i) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
j) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada.
k) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis en què el Ple sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el Pressupost.
l) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
        a. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el Pressupost.
        b. Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges indicats per a les adquisicions de béns.