Ple ordinari Setembre 2017 (18/09/2017)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

053/17.- Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Acta sessió Ple ordinari Juliol 2017 (10/07/2017)

Propostes equip de govern (PDeCAT)

054/17.- Aprovació, si s'escau, modificació ordenances fiscals per exercici 2018
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: a favor (excepte punt 1.4 ordenaces)

055/17.- Proposta aprovació ordenança reguladora de l'execució alternativa al pagament de
deutes amb la Hisenda municipal
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

056/17.- Aprovació dels comptes de l'exercici 2016
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

057/17.- Proposta aprovació provisional, si s'escau, modificació POUM num. 1, 2a. Fase
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

058/17.- Aprovació, si s'escau, mapa capacitat acústica (MCA) del municipi de Sant Gregori
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

059/17.- Aprovació, si s'escau, modificació de crèdit exp 4/2017
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

060/17.- Proposta homogeneització dels processos i mecanismes interns de tramitació dels
tributs i cotitzacions socials.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

061/17.- Donar compte compliment Periode mig de pagament i Pla d'ajust.
No s'escau votació ja que es dòna compte.

062/17.- Creació, si s'escau, Comissió procés de participació ciutadana.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

063/17.- Aprovació, si s'escau, bases per l'accés a l'Espai per emprenedors de Sant Gregori.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

064/17.- Determinació, si s'escau, dies addicionals al calendari d'obertura dels establiments
comercials.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

065/17.- Informacions de l'Alcaldia

Altres propostes

066/17.- Proposicions urgents

067/17.- Precs i preguntes

 

  • Ple ordinari Setembre 2017 (MP3)