Ple ordinari Març 2018 (12/03/2018)

ACTA DE LA SESSIÓ

0

011/18.- Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.

 
Propostes equip de govern (PDeCAT)
 
012/18.- Proposta determinació dies festius locals per a 2019.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
013/18.- Determinació, si s'escau, dates obertura establiments any 2019.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
014/18.- Proposta ratificació estatuts del Consorci del Ter.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
015/18.- Aprovació, si s'escau, protocol d'adhesió i funcionament de la xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE).
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció
 
016/18.- Informació compliment obligació en relació al periode mig de pagament i estat d'execució de la despesa relatius al 4art. Triemstre 2017.
 
017/18.- Proposta modificació de crèdit 2/2018.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
018/18.- Proposta adaptació ordenances fiscals per a la gestió del Casal d'estiu municipal i Casalet de la Llar d'Infants.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: abstenció | CUP: en contra
 
019/18.- Informació projecte ampliació escola Agustí Gifre.
 
020/18.- Informacions de l'Alcaldia.
 
Propostes presentades per CUP
 
023/18.- Moció en resposta al gaseoducte MIDCAT.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
Propostes Junta de Portaveus
 
021/18.- Moció a favor de polítiques de millora i per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
022/18.- Moció en defensa de l'escola catalana i model d'immersió linguïstica.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
Altres propostes
 
024/18.- Proposicions urgents.
 
025/18.- Precs i preguntes.
  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)