Ple ordinari Setembre 2018 (17/09/2018)

ACTA DE LA SESSIÓ

0
055/18.- Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.
 
Propostes equip de govern (PDeCAT)
 
056/18.- Proposta aprovació inventari de camins municipal.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
057/18.- Aprovació, si s'escau, modifciació ordenances fiscals per a l'exercici 2019.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció
 
058/18.- Proposta aprovació creació ordenança per a beneficis fiscals a families monoparentals.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
059/18.- Aprovació si s'escau, comptes municipals exercici econòmic 2017.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció
 
060/18.- Proposta modifciació de crèdit num. 5 exercici 2018.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció
 
061/18.- Aprovació, si s'escau, modifciació puntual num. 3 del POUM.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra
 
062/18.- Proposta funcionarització d'una de les places de técnic municipal.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
063/18.- Informe en relació al compliment de les obligacions de tramesa d'informació Econòmica.
segon trimestre 18.
 
064/18.- Proposta aprovació bases per ajudes a esporties d'esports individuals.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
065/18.- Modificació, si s'escau, ordenança reguladora de les bonificacions per l'ús del transport públic de viatgers.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
066/18.- Ratificació, si s'escau, linies fonamentals pressupost 2019.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció
 
Propostes Junta de Portaveus
 
067/18.- Determinació projecte del Fons català de Cooperació al desenvolupament al que es consignarà ajuda.
Votacions: PDeCAT: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor
 
Altres propostes
 
068/18.- Informacions de l'Alcaldia.
 
069/18.- Precs i preguntes.
 
070/18.- Proposicions urgents.
  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)