Ple ordinari Maig 2020 (11-05-2020)

ORDRE DEL DIA

0

029/20.-Ratificació Decret d'Alcaldia autoritzant la celebració telemàtica dels plens de l’Ajuntament a conseqüència de l’estat d’alarma vigent.

030/20.-Aprovació, si s'escau, actes anteriors de 13 de gener i de 9 de març de 2020.

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

031/20.-Donar compte al Ple de l'aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2020-2023.

032/20.-Donar compte al Ple de: a) informe d'intervenció sobre el seguiment del Pla d'Ajust ; b) informe d'execució del pressupost; c) PMP i morositat tots ells del primer trimestre de 2020.

Propostes Junta de Portaveus

033/20.-Aprovació, si s'escau, modificació de crèdit núm. 5/2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

34/20.-Aprovació, si s'escau, proposta modificació preus públics del casal d'estiu.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

035/20.-Aprovació, si s'escau, d'adopció de mesures extraordinàries amb motiu de l'afectació econòmica i social de la crisi de la COVID-19 i modificació Pla estratègic municipal de Subvencions. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

036/20.-Aprovació de les bases reguladores de les ajudes del programa a establiments comercials, empreses i autonòms per fer front a la crisi derivada de la COVID-19.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

037/20.-Aprovació de les bases reguladores de les ajudes del programa per les famílies empadronades al municipi de Sant Gregori per fer front a la crisi derivada de la COVID-19.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

038/20.-Aprovació de les bases reguladores de les ajudes del programa per les entitats culturals, esportives.. Inscrites a Registre d'Entitats municipal de Sant Gregori per fer front a la crisi derivada de la COVID-19.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

039/20.-Aprovació de les bases reguladores de les ajudes del programa per als paradistes del mercats setmanal i de segona ma de Sant Gregori per fer front a la crisi derivada de la COVID-19.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

040/20.-Aprovació, si s'escau, d'una Comissió de treball dels grups municipals per afrontar la crisi derivada de la COVID-19 a nivell de municipi.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

041/20.-Moció per demanar la flexibilitat de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Propostes presentades per CUP

042/20.-Moció per l'impuls d'un tanatori públic i comarcal al nord de la ciutat.
Votacions: Junts per Sant Gregori: abstenció | ERC: abstenció | CUP: a favor

Altres propostes

043/20.-Informacions de l'alcadia.

044/20.-Proposcions urgents.

045/20.-Precs i preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)