Ple ordinari Març 2020 (09-03-2020)

ORDRE DEL DIA

0

012/20.- Aprovació, si s'escau actes anteriors.

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

013/20.- Aprovació, si s'escau, plec de clàusules administratives, prescripcions tècniques i convocatòria del servei de gestió de la piscina municipal 2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

014/20.- Aprovació, si s'escau, plec de clàusules administratives, prescripcions tècniques i convocatòria del servei de manteniment de la piscina municipal 2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

015/20.- Proposta nomenament Jutge de Pau de Sant Gregori i el seu substitut, per els propers quatre anys.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

016/20.- Donar compte de: a) Liquidació exercici 2019; b) modificació de crèdiit núm.1 i núm.2; c) compliment obligació prevista a l'art. 4 llei 15/10; d) Compliment informe pla d'ajust i PMP; e) estat d'execució del 4t trimestre.

017/20.- Creació, si s'escau, i composició de la Comissió de Cooperació.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

018/20.- Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i modificació de crèdit núm. 3/2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

019/20.- Aprovació, si s'escau, modificació de crèdit num. 4/2020 per habilitació de crèdit.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

020/20.- Aprovació del resultat del pressupost participatiu anualitat 2019-2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

021/20.- Aprovació, si s'escau, bases reguladores d'atorgament reconeixement especial a entitats.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

022/20.- Modificació, si s'escau, bases reguladores d'ajudes a esportistes d'esports individuals del municipi de Sant Gregori.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

023/20.- Aprovació inicial, si s'escau, projecte constructiu d'una nova via verda des de Sant Gregori fins la urbanització Soler i Patel i de Sant Gregori fins a Girona.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

024/20.- Aprovació inicial, si s'escau, projecte constructiu per la connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i de la Vall de Llémena.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

025/20.- Informacions de l'alcaldia.

Propostes presentades per CUP

026/20.- Moció per uns parcs infantils accessibles.Llémena.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

027/20.- Proposicions urgents.

028/20.- Precs i preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)