Ple ordinari Setembre 2020 (21-09-2020)

ORDRE DEL DIA

0

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

062/20.- Aprovació, si s'escau, acta esborrany de la sessió anterior

063/20.- Aprovació, si s'escau, compte general 2019.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra| CUP: en contra

064/20.- Aprovació, si s'escau, ordenances fiscals 2021.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

065/20.- Aprovació inicial modificació de crèdits núm.6/2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

066/20.- Aprovació conveni de delegació a Diputació de Girona i adscripció al Pla de serveis de Xaloc per a la gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

067/20.- Aprovació conveni de cooperació interadministrativa amb el Departament de Salut per a la coordinació dels serveis públics crisi sanitària i social del a COVID-19.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

068/20.- Ratificació aprovació linies fonamentals del pressupost 2021.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

069/20.- Ratificació de l'acord d'Adhesió al Pacte d'alcaldies per l'energia i el clima.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

070/20.- Donar compte del compliment de les obligacions de la Llei d'estabilitat pressupostària i sosteniblitat financera 2n trimestre 2020.

071/20.- Informacions de l'acaldia.

Propostes Junta de Portaveus

072/20.- Moció per a la suficiència financera dels ens locals. 
(Es retira i es deixa sobre la taula en tant que la proposta del Govern no ha prosperat)

Altres propostes

073/20.- Proposicions urgents

074/20.- Precs i preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)