Ple ordinari Novembre 2021 (08-11-2021)

0

ORDRE DEL DIA

Propostes equip de govern

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 8/2021de 13 de setembre de 2021

2.- Aprovació provisional modificació Ordenances Fiscals 2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

3.- Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

4.- Aprovació de la delegació, recaptació i inspecció de la taxa d'escombraries a XALOC
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: en contra

5.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 14/2021
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

6.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Donar compte del seguiment del PLA AJUST 3r Trimestre MINHAP 2021

8.- Donar compte compliment obligacions MINHAP 3r Trimestre 2021

9.- Aprovar inici expedient de reconeixement distincions honorífiques a Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Mocions grups municipals 

10.- Moció de defensa del Territori i rebuig al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat
Votacions: Junts per Sant Gregori: en contra | ERC: a favor | CUP: a favor

11.- Moció per la oferta de cursos de formació per a les persones adultes
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

12.- Moció per a millorar l'atenció en salut mental juvenil
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

13.- Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base 
imposable de l'Impost de la plusvàlua municipal
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

14.- Moció de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a 
l'Ajuntament de Sant Gregori
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

15.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'Alcaldia

16.- Assumptes Urgents

17.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)