Ple ordinari Setembre 2022 (12-09-2022)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 5/2022 de data 11 de juliol de 2022

2.- Aprovació del Compte General 2021
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

3.- Aprovació inicial de la revisió del Projecte constructiu per la connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i de la Vall de Llémena
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

4.- Acceptació del preu del Jurat d'Expropiació i aprovar el pagament
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

5.- Donar compte del compliment de les obligacions trimestrals 2n Trimestre al MINHAP

6.- Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust 2n trimestre

7.- Donar compte de l'informe de control financer (article 36 instrucció de comptabilitat)

8.- Donar compte resum informes intervenció i control financer (article 37 instrucció de comptabilitat)

9.- Aprovació línies fonamentals pressupost 2023 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

10.- Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal número 3.5 del Preu Públic de la Llar d'Infants
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

11.- Aprovació provisional modificació OOFF 2023 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

12.- Aprovació concertació operació de crèdit per a inversions a llarg termini 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

13.- Donar compte dels Decret i Informacions d'alcaldia

14.- Assumptes urgents

15.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)