Ple ordinari Setembre 2023 (18-09-2023)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari de data 10 de juliol de 2023

2.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/2023 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 11/2023 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

4.- Adjudicació contracte alienació, mitjançant adjudicació directe, de la parcel·la 13 (LOT3)
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: a favor

5.- Aprovació provisional modificació ordenances fiscals exercici 2024
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

6.- Aprovació de la modificació no substancial del "Projecte constructiu per la connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i de la Vall de Llémena" 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

7.- Delegar les competències necessàries al Consell Comarcal per realitzar les tasques del Programa Treball i Formació
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Aprovació del Compte General 2022 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

9.- Donar compte dels informes derivats de l'exercici del control financer i auditoria pública (art. 36)

10.- Donar compte de l'informe resum anual de control intern (art. 37)

11.- Donar compte del compliment de les obligacions al MINHAP execució pressupostària i PMP 1r i 2n trimestre 2023

12.- Moció per declarar el municipi de Sant Gregori "Municipi republicà i antimonàrquic"
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

13.- Donar compte del Decret i Informacions d'alcaldia

14.- Assumpte Urgents

S'incorporen dos punts:

Aprovació de l'aportació al projecte "Crida d'emergència per la població víctima del terratrèmol al Marroc" del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el qual l'Ajuntament de Sant Gregori hi destinarà 1.000€ 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Moció per rebutjar l'espionatge de l'estat espanyol en els moviments populars 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

15.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)