L'esport a Sant Gregori

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

  • Dinamitzar el Consell Esportiu Municipal i dotar-lo d’operativitat.
  • Aconseguir que l’esport sigui un element de prestigi exterior del nostre poble, tot sent un mitjà per potenciar una imatge de dinamisme i qualitat de vida.
  • Promoure l’activitat física organitzada oferint el màxim d'alternatives al major nombre de persones per poder ocupar adequadament el temps lliure amb activitats de manteniment físic, de participació social, d'animació i esbarjo, per tal d'assolir una millor qualitat de vida.
  • Potenciar la tasca esportiva ordinària i extraordinària dels clubs emblemàtics del poble. Recolzament especial.
  • Donar suport a les iniciatives esportives de qualitat que busquin la promoció i formació de nous esportistes.
  • Garantir un bon funcionament de les instal·lacions actuals i planificar-ne de noves en funció de les necessitats.
  • Desenvolupar un model esportiu propi consensuat amb totes les parts (les entitats esportives (clubs i ampes) i l’esport municipal, dins el Consell Esportiu Municipal) amb la culminació de la "Festa de l’esport".
  • L'esport a l'abast de tothom.
  • Crear una xarxa d’Esport Base potent, pròpia i de qualitat. Aprofitament esportiu dels espais naturals del nostre entorn.