Agenda 21

L’Agenda 21 local és un document que desenvolupa un Pla Estratègic Municipal basat en la integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi, i que sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic municipal, ciutadans i altres agents implicats.

L’Agenda 21 és l’instrument més àmpliament difós i acceptat per part de les autoritats locals per abordar els greus problemes ambientals des de l’enfocament de “pensar globalment i actuar localment”, degut a què, sense perdre de vista l’objectiu global de la protecció del medi, és a nivell local a on es poden prendre decisions més pràctiques i participatives.

Així doncs, l’Agenda 21 és un instrument que ha de permetre l’evolució del municipi cap a un equilibri, el qual ha de ser l’òptim en cada moment.

Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, els municipis de la comarca de la vall de Llémena s’han adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal d’elaborar les Agendes 21 locals de cada un dels municipis de la vall. Aquesta és la primera experiència de la realització d’una Agenda 21 en la que tots els municipis de la vall aposten alhora per engegar aquest projecte comú, el qual permetrà adquirir una visió local, regional de la vall de Llémena.