Bonificació energies renovables

L'Ajuntament de Sant Gregori amb la voluntat de promoure les energies renovables al municipi ha impulsat una bonificació del 50% de l'IBI i durant 5 anys de l'habitatge que tingui instal·lat algun sistema d'energies renovables per autoconsum.
 
Per a poder-ho tràmitar i que s'apliqui durant els 5 anys a partir de la sol·licitut, caldrà aportar:
 
1. Sol·licitud (instància genèrica)

2. Documentació acreditativa (adjunta a la sol·licitud):
 
a. factures energètiques o documents per acreditar la producció elèctrica d’autoconsum.
 
b. estudi tècnic o documents de la instal·lació que inclogui la producció energètica.
 
c. contracte de manteniment de la instal·lació.
 
d. en el cas d’un habitatge nou: el projecte constructiu que justifiqui que la instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum no serveix per cobrir la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació.
 
e. l’Ajuntament, d’ofici, comprovarà que s’hagi sol·licitat la llicència d’obres per a la instal·lació de plaques solars a l’habitatge o equipament.
 
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys consecutius i es mantindrà, dins del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies del seu atorgament.

També poden ser beneficiàries de la bonificació instal·lacions d'enregies renovables instal·lades anteriorment al 2021.