Compromís cívic medi ambient

L'Ajuntament de Sant Gregori juntament amb l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès, es vol promoure el Compromís cívic a favor de la recollida selectiva i per a la reducció del rebuig, per premiar els comerços i activitats econòmiques que fan de forma correcta la recollida selectiva.

Per assolir aquesta fita, es proposa una nova fiscalitat de la gestió dels residus, de manera que a partir del gener del 2016 es bonificarà un 15% la taxa als comerços que signin el Compromís cívic a favor de la recollida selectiva i per a la reducció del rebuig. Per participar-hi, i poder gaudir del descompte, només cal que el titular del rebut d'escombraries del comerç signi el Compromís cívic que trobareu disponible a l'Ajuntament.

Els comerços signants del Compromís autoritzen visites d'inspecció que efectuen els tècnics municipals, o autoritat comarcal corresponent i es constata la correcta separació dels residus d'acord amb el que estableix la Llei reguladora de residus de la Generalitat de Catalunya i l’Ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals.

Els establiments comercials són responsables de l’adequada gestió dels residus que produeixen, i que aquesta gestió ha de ser selectiva, és a dir, en correctes condicions de separació dels materials per tal de fer possible la seva valorització o reciclatge.