Pla de Prevenció d'Incendis Forestals Municipal

a) Definició:

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Les inversions i els manteniments en obres d'arranjament de camins i pistes forestals per facilitar l'actuació dels bombers i les possibles evacuacions en cas d'incendi forestal són les principals actuacions. Es defineix i s'actua sobre una xarxa bàsica d'aquest camins.

b. Com s'executa?

Els Ajuntaments, que tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, amb el suport de la Diputació de Girona, sol·liciten a aquesta la redacció quadriennal del Pla (PPI) i s'acullen a les línies anuals d'ajuts econòmics que aquesta estableix per a la seva execució a través de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF's) de Catalunya.
Anualment Diputació de Girona convoca la línia 1 de suport als ajuntament per a la sega de marges de camins rurals i la prevenció d'incendis forestals; la línia 2 de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractament silvícoles de millora; i la línia 3 de suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines, totes elles per l'execució dels Plans de prevenció d'incendis forestals.

c. Què són les ADF's?

Les Agrupacions de Defensa Forestals (ADF's) són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva activitat, i tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

L'estructura organitzativa de les ADF's és la pròpia d'entitats formades per persones voluntàries, quin únic objectiu és el d'assolir les finalitats de l'associació a la qual s'incorporen, en defensa del principal patrimoni col·lectiu del que gaudeixen, que és el territori i les masses forestals que en ell existeixen.

El principal actiu que aporten les ADF's en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el seu profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat, la qual cosa les fa imprescindibles en la confecció i execució dels Plans de vigilància contra incendis.

La nostra ADF s'anomena ADF MUNTANYES DEL LLÉMENA i es troba mancomunada per tres municipis: Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena.

d. Els documents integrants del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi de Sant Gregori són els següents que apareixen adjunts.