Serveis

Per a nens i nens

 • Visites pediàtriques al centre i a domicili
 • Seguiment del nen
 • Programes de vacunacions i salut bucodental

Pels adults

 • Visites del metge de família al centre i a domicili
 • Visites d'infermeria al centre i a domicili
 • Seguiment de malalties cròniques
 • Suport del pacient amb tractament anticoagulant oral
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Programa de cessació de l'hàbit tabàquic
 • Programa d'atenció al malalt asmàtic
 • Programa al pacient incontinent
 • Atenció odontológica
 • Atenció comunitària
 • Activitats preventives i de promoció de la salut
 • Planificació familiar, seguiment de l'embaràs, prevenció oncológica, prevenció i tractament de les malalties de transmissió sexual.

Atenció Urgent

Atenció al centre i a domicili:

CAP de Taialà (972 227635)
- Dissabtes, Diumenges i festius de 08:00 a 20:00 h

CAC Güell
- De Dilluns a Divendres feiners de 20:00 a 08:00 h
- Dissabtes, Diumenges i festius de 20:00 a 08:00 h

També es pot trucar al 061