Urbanisme i habitatge

Planejament vigent

Actualment la figura de planejament general del municipi de Sant Gregori és el POUM aprovat definitivament el 21 de juliol de 2010 per la Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona. Aquest planejament és vigent des del 22 de març de 2011, data de la seva publicació en el DOGC núm. 5841.

Anteriorment la figura de planejament era les Normes Subsidiàries (NNSS) aprovades definitivament el 27 de novembre de 1987 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

Després de 20 anys de vigència de les Normes Subsidiàries es va esdevenir necessari realitzar una revisió del planejament general vigent, que en base al què especificava la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, obligava a la redacció d'un Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM).