Concursos i licitacions

A la següent pantalla relacionem, per ordre cronològic, les licitacions convocades per l'Ajuntament de Sant Gregori i la Societat Municipal "Serveis Municipals de Sant Gregori SA" que es troben en període de presentació d'ofertes.

Els plecs de clàusules administratives  clàusules administratives i altres informacions complementàries es publiquen garantint la data de publicació i la integritat de la informació segons la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

     

Informació complementària comuna a tots els concursos i licitacions.

» Plec de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Sant Gregori
» Instrucció de contractació de la societat Serveis Municipals de Sant Gregori SA


ADJUDICACIONS 

En aplicació de la llei 34/2010, de 5 d'agost