Mapa capacitat acústica

El Ple de l'Ajuntament de Sant Gregori celebrat en sessió de 9 de juliol de 2018 va aprovar definitivament el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Sant Gregori redactat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

El mapa de capacitat acústica és un instrument per a la gestió ambiental del soroll. Té com a finalitat, evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori, permetent detectar àrees de conflicte acústic, reduir l’impacte sonor en àrees sorolloses i prevenir de possibles afectacions futures.

El Mapa de Capacitat Acústica fixa els objectius de qualitat sonora i els valors límit d’immissió de soroll del municipi en ambient exterior, per període dia, vespre i nit. Mitjançant aquesta zonificació, es regula tant el soroll procedent de les activitats i el veïnatge, com el procedent d’infraestructures de transport, entre d’altres.