POUM

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 21 de juliol de 2010 va acordar aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Gregori.

Aquest Pla d’ordenació va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5841 de 21/03/2011).

  • El POUM de Sant Gregori està integrat pels documents següents:
  • Programa de participació ciutadana
  • Memòria informativa, descriptiva i justificativa
  • Memòria social
  • Normativa urbanística
  • El catàleg dels béns a protegir.
  • Plànols d’informació i plànols d’ordenació urbanística
  • L’agenda i l’avaluació econòmica financera
  • L’informe de sostenibilitat ambiental i la memòria ambiental
  • Estudi d’avaluació de la mobilitat generada