Marc legislatiu

0
El juny del 2002 va entrar en vigor la llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme amb l'objectiu de regular l'urbanisme en el territori de Catalunya. Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local.

El Decret 287/2003, de 4 de novembre, aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme pel que fa al règim urbanístic del sòl, el planejament i la gestió urbanístics, els instruments de política de sòl i habitatge, la intervenció en l'ús del sòl i l'edificació i la protecció de la legalitat urbanística. El Reglament regula íntegrament les entitats urbanístiques col·laboradores, el seu règim d'organització específic, les seves funcions i atribucions, i els drets i deures dels membres.