Participació ciutadana

0
L'Ajuntament de Sant Gregori va aprovar en el ple de el 2 d'agost del 2004 el Programa de Participació Ciutadana en la redacció del POUM, segons el que estableix l'article 4 del Reglament parcial de la Llei 2/2002.
Així mateix, aquest ajuntament va encarregar a l'empresa DEPLAN, S.L. (Desenvolupament i planificació ambiental) la coordinació del Programa de Participació Ciutadana de Sant Gregori.

El Programa de Participació Ciutadana del POUM de Sant Gregori s'articula a tots els nivells, des del més elemental i bàsic, a través del contacte personal i individualitzat, fins a la institucionalitat a través dels processos d'informació pública, passant per la creació de tots aquells elements de consulta i corresponsabilitat que es puguin formalitzar, a totes aquelles entitats o moviments associatius existents en el municipi.

 • Què és la participació ciutadana

L'article 8 de la llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme sobre “Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics” estableix els següents punts:

 1. Es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de gestió.
 2. Els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors urbanístics, com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes establerts per l'apartat 1.
 3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi de publicitat.
 4. Els particulars tenen dret a obtenir dels organismes de l'administració competent les dades certificades que els permetin assumir llurs obligacions i l'exercici de l'activitat urbanística.
 5. S'han de regular per reglament les formes de consulta i divulgació dels projectes urbanístics, els mitjans d'accés dels ciutadans als dits projectes i als documents corresponents i la prestació d'assistència tècnica perquè puguin comprendre'ls correctament.
 6. Els organismes públics, els concessionaris de serveis públics i els particulars han de facilitar la documentació i la informació necessàries per a la redacció dels plans d'ordenació urbanística.
 7. En matèria de planejament i de gestió urbanístics, els poders públics han de respectar la iniciativa privada, promoure-la en la mesura més àmplia possible i substituir-la en els casos d'insuficiència o d'incompliment, sens perjudici dels supòsits d'actuació pública directa.
 8. La gestió urbanística es pot encomanar tant a la iniciativa privada com a organismes de caràcter públic i a entitats, societats o empreses mixtes.

 

 • Objectius del Pla de Participació Ciutadana del POUM

L'objecte del programa de participació ciutadana  va consistir en: 

 1. Fomentar i garantir els drets d'informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el procés de planejament del municipi.
 2. Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i continguts dels treballs de planejament. Per assolir aquests objectius, el Programa de Participació Ciutadana del POUM de Sant Gregori plantejà la participació en les diferents etapes d'elaboració del POUM.

 

 • Fase Inicial de Participació

1. Acte públic 

El dissabte 1 d'octubre, de 10 a 12 h del matí, va tenir lloc al Centre Cívic de Sant Gregori l'Acte públic informatiu.

2.  Marca d'identificació del POUM3.  Material informatiu i de difusió

4. Difusió a la ciutadania

L'Ajuntament utilitzarà els mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la informació sobre el POUM ( web , revista municipal i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general).

5. Suggeriments i propostes

Es posen a disposició dels ciutadans els mitjans per a la recollida de suggeriments i propostes:

 • Registre General de l'Ajuntament
 • Bústies de suggeriments del municipi (Ajuntament, casal d'avis, pavelló, biblioteca, piscina, locals parroquials, consultori i llar d'infants) 
 • Correu electrònic: sgregori@ddgi.es
CREACIÓ DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
 

 

 • Fase d'informació i debat ciutadà

En aquesta fase es posa a disposició pública l'Avanç-POUM que conté els trets orientatius i alternatives del futur POUM. A més dels documents, inventaris, estudis, etc. que conformen la informació prèvia que ha servit de base per l'elaboració d'aquest.

L'Avanç-POUM és objecte d'una informació ciutadana amb l'objectiu d'implicar als ciutadans i ciutadanes a fi que participin activament en la definició del nou model del futur de Sant Gregori, en la que es podran recollir tots els suggeriments, propostes i alternatives que es puguin formular. Aquest procés es vehicularà a través de l'Oficina del Pla .

 • Proposta règim del sòl no urbanitzable

 • Proposta règim del sòl urbà i urbanitzable

 • Proposta ordenació nucli de Sant Gregori

 • Proposta ordenació sòl industrial

DEBAT CIUTADÀ

Amb l'objectiu de facilitar una participació oberta i plural i promoure la participació de la ciutadania no associada, es van celebrar unes jornades de participació per impulsar el debat i la reflexió i que els ciutadans i ciutadanes puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves propostes.

Fòrums de Participació Ciutadana:

>>Dissabte 8 d'octubre, de 10 a 12 h del matí:

    - 1r Fòrum de participació ciutadana: Cartellà , Constantins , Domeny , Ginestar, Sant Medir i Taialà

>>Dissabte 15 d'octubre, de 10 a 12 h del matí:

    - 2n Fòrum de participació ciutadana: Sant Gregori

Un cop finalitzades les jornades de participació ciutadana es va realitzar un acte públic de conclusions.

 
 
 • Fase de redacció dels documents

El CAUM analitzarà la resolució dels suggeriments i propostes presentades en la fase de debat ciutadà en l'Oficina del Pla i per la Comissió participativa d'entitats, una vegada informades pel tècnic redactor del POUM sobre la conveniència de la seva estimació o no. Aquestes reunions facultaran la continuïtat dels treballs per assolir la documentació necessària per efectuar l'aprovació inicial del POUM.

Les reunions que de forma periòdica efectuarà el CAUM permetran el seguiment, també, del procés de redacció dels documents necessaris. Una vegada finalitzada la documentació precisa, d'acord amb la llei 2/2002, se sotmetrà al ple de la corporació, que haurà de fer l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Desprès de l'aprovació inicial, els documents del Pla, romandran sotmesos a informació pública i a un procés de participació ciutadana, pel termini d'un mes. En aquest període es desenvoluparan les actuacions següents:

 1. S'exposaran públicament els treballs que contenen els criteris generals del nou ordenament del municipi.
 2. Es presentaran públicament aquests treballs a tots els participants del Fòrum de Participació i als ciutadans i ciutadanes en general.

 3. Es presentarà als mitjans de comunicació i es publicarà als mitjans de comunicació municipals la informació relativa a aquesta exposició pública.

 4. Es mantindran els mitjans creats en la primera fase de participació, per a fer la presentació dels suggeriments i propostes dels ciutadans.

 5. S'establiran, mitjançant l'Oficina del Pla , els mecanismes per a rebre informació i assessorament, i fer la consulta directa dels documents que contenen aquests treballs.

 

 • Fase de Gestió del planejament

Quan finalitzi el període d'exposició pública es desenvoluparan les següents actuacions:

 1. Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades que contindrà:

  - Informe tècnic, elaborat per l'equip redactor
  - Resolució municipal
  - Modificacions derivades de l'al·legació, si s'escau

 2. L'informe a les al·legacions i la resolució municipal s'inclouran com a document del pla, que serà públic i podrà ser consultat en la fase posterior a l'aprovació provisional.

 3. L'Ajuntament informarà als ciutadans del municipi de l'aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal utilitzant els mitjans abans citats: web , revista municipal i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general.

 4. Posteriorment a l'aprovació provisional, l'Ajuntament informarà de l'estat de tramitació del pla, així com, si s'escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no constitueixin modificacions substancials que serien objecte d'una segona informació pública d'acord amb les determinacions de l'article 83 i 90.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 5 del reglament.

 5. Una vegada aprovat definitivament el POUM s'efectuarà un seguiment bianual del seu grau de desenvolupament, amb l'objectiu de convenir els processos de modificació (exclosos els puntuals), les revisions preceptives, o en especial les que suposin canvis de requalificació del sòl.

Si del seguiment que es faci d'aquests processos, es detecta amb anterioritat la procedència i necessitat d'efectuar alguna modificació substancial, entenent com a tal tots aquells que puguin afectar l'estructura general i orgànica del territori, aquesta exigirà la informació prèvia del CAUM, que mantindrà la seva vigència, perquè efectuï la reunió informativa corresponent.

Una vegada decidida la conveniència de les modificacions, ja siguin puntuals o substancials, els períodes d'informació pública preceptius per llei suposaran un nou procés de participació ciutadana mitjançant la formulació de les al·legacions que s'estimin pertinents. Aquestes al·legacions, a l'igual que en les etapes d'informació pública i de redacció dels documents de planejament, seran analitzades pel CAUM, previ informe de l'equip o del tècnic redactor de les mateixes, abans d'efectuar l'aprovació provisional corresponent.