Modificacions

L'Ajuntament de Sant Gregori en sessió de 23 de setembre de 2013 va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Gregori.

La modificació núm.1 del POUM de Sant Gregori està integrada pels documents següents:

Memòria informativa, descriptiva i justificativa
- Plànols POUM vigent
- Plànols modificacions a realitzar
- Plànols modificats