Serveis

Per a nens i nenes
- Visites pediàtriques al centre i a domicili.
- Seguiment del nen.
- Programes de vacunacions i salut bucodental.


Pels adults
- Visites del metge de família al centre i a domicili.
- Visites d'infermeria al centre i a domicili.
- Seguiment de malalties cròniques.
- Suport del pacient amb tractament anticoagulant oral.
- Programa d'atenció domiciliària.
- Programa de cessació de l'hàbit tabàquic.
- Programa d'atenció al malalt asmàtic.
- Programa al pacient incontinent.
- Atenció odontológica.
- Atenció comunitària.
- Activitats preventives i de promoció de la salut.
- Planificació familiar, seguiment de l'embaràs, prevenció oncológica, prevenció
i tractament de les malalties de transmissió sexual.