Subvencions i suport a entitats

SUBVENCIONS A ATORGAR A LES ENTITATS DEL MUNICIPI DE SANT GREGORI:
 
 • Regulació de la normativa de subvencions:
  • Llei 38/2003 General de subvencions
  • Reial Decret 887/2006 Reglament de la Llei de subvencions
  • Llei 19/2013 de transparència (estatal)
  • Llei 19/2014 de transparència , accés a la informació pública i bon govern (catalana)
  • Bases d’execució del pressupost municipal.
 •  L'Ajuntament com a ens concedent de les subvencions a entitats del municipi de Sant Gregori, ha de vetllar pel compliment de la normativa reguladora corresponent.
 • Existeixen tres possibilitats en l’atorgament de subvencions:
 1. Subvencions ordinàries mitjançant convocatòria pública (veure apartat Convocatòries Subvencions).
 2. Subvencions ordinàries d'atorgament directe per estar relacionades i especificades concretament en les bases d’execució del pressupost municipal que s'aprova per Ple en cada exercici.
 3. Subvencions extraordinaries, excloses de concurrència, per fets puntuals o situacions especials que caldrà justificar degudament.
 •  Caldrà presentar una SOL·LICITUD acompanyant la següent documentació:
a) Memòria de l'activitat anual de l'entitat municipal.
a.1) Annex a la memòria on es detallin els criteris de subvenció que compleix l'entitat municipal (veure apartat criteris subvencions ordinàries).
b) Pressupost anual de l'entitat.
c) Certificat bancari del compte corrent de l'ENTITAT on ingressar la subvenció.
d) Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Declaració conforme disposa d'assegurança responsabilitat civil per l'activitat, si s'escau.
Si l'entitat no ho va fer en el seu moment, cal que s'adjunti els estatuts, l’acta fundacional i un certificat dels càrrecs VIGENTS. Això és requisit per a què es pugui atorgar qualsevol subvenció.
 • Presentada la sol.licitud a l’Ajuntament i, si l’associació està inscrita al Registre Municipal i la documentació és correcta, l’Ajuntament per Junta de Govern aprovarà la subvenció corresponent, fixant un termini per justificar-la. L'entitat pot sol·licitar una bestreta o avançament, si es justifica degudament.
 • Feta l’activitat, caldrà la JUSTIFICACIÓ de la subvenció. Caldrà acompanyar la següent documentació:
a) Estat de comptes (on hi ha la relació de despeses i ingresos de l'activitat de l'entitat)
b) Factures (compulsades) que justifiquen que s’ha fet l’activitat.
c) Justificació de tots els criteris d'atorgament de subvenció que s'hagin descrit a l'annex de la memòria (apartat a.1).

Convocatòries subvencions

Convocatòries subvencions

En aquest apartat es troben les convocatòries de sol·licitud de subvencions ordinàries per a entitat del municipi de Sant Gregori que atorga l'Ajuntament de Sant Gregori.

Les subvencions ordinàries són aquelles que s'atorguen de forma anual a les entitats municipals per la seva activitat i funcionament durant l'any natural. Cada entitat ha de formalitzar la sol·licitud de subvenció de forma expressa dins cada convocatòria, omplint els documents requerits, dins el termini establert.
Les sol·licituds fora de termini poden ser excloses.
Les entitats municipals que poden tenir un conveni d'aportació econòmica amb l'Ajuntament de Sant Gregori queden excloses de la sol·licitud de subvencions ordinàries a l'Ajuntament de Sant Gregori.

BASES SUBVENCIONS ENTITATS

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS OBERTA

Per sol·licitar subvenció a l'Ajuntament de Sant Gregori, quan hi hagi una convocatòria oberta, cal presentar la documentació que s'indica a l'apartat de Subvencions a Entitats

Criteris subvencions ordinàries

Criteris subvencions ordinàries

Aquests criteris es van aprovar al Ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Gregori en data d'11 de juliol de 2016 i regulen l'atorgament de subvencions a les entitats del muniipi de Sant Gregori.

CRITERIS PER ENTITATS ESPORTIVES

CRITERIS PER ENTITATS CULTURALS, SOCIALS, JUVENILS i ALTRES

Tots els crietris que compleixi l'entitat s'hauran d'indicar a la sol·licitud i potseriorment justificar degudament una vegada resolta la subvenció que correspon.

Subvencions atorgades

Subvencions atorgades

SUBVENCIONS A ENTITATS O D'ÀMBIT MUNICIPAL

Subvencions concedides a entitats municipals o d'àmbit municipal. Les subvencions es regulen segons les bases de pressupost aprovades en cada exercici.

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2020

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2019

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2018

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2017

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2016

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2015

 

Suport i assessorament físcal

Suport i assessorament físcal

L'Ajuntament de Sant Gregori ofereix a les entitats del municipi un assessorament i acompanyament per part d'una gestoria especialitzada en quan a les obligacions tributaries i a diferents documents d'obligat compliment. Alguns d'aquests documents es poden tràmitar de forma gratuïta i/o altres a un preu tancat.
Les entitats que poden beneficiar-se d'aquest servei són dels àmbits: culturals, juvenils, esportives, educatives o de lleure. Entitats sense ànim de lucre i donades d'alta al Registre d'Entitats Municipal de Sant Gregori (amb seu al municipi).

Les condicions establertes per les entitats del municipi per part de la gestoria que es va adjudicar la prestació de serveis (després de concurs públic) són:

Assessorament i consultes: Gratuït (ho assumeix l'Ajuntament de Sant Gregori).

Impost de societat de l'entitat: Gratuït (ho assumeix l'Ajuntament de Sant Gregori).

Comptabilitat de l'entitat:
Pressupost de l'entitat de menys de 10.000 euros: 150€/any
Pressupost de l'entitat de més de 10.000 euros: 300€/any

Declaracions físcals (Models: 347 / 111  / 190 / 150 / 180, etc...): 200€

Per tal de beneficiar-se d'aquests serveis les entitats del municipi de Sant Gregori s'han d'adreçar a:

SOMER Gestoria i Assessoria
Adreça
Carrer Bonastruc de Porta, 20, 17001 Girona
Web: www.gestoriasomer.cat
Teléfon972 21 13 16 (trucar per concertar cita prèvia).
Comunicar també a aquesta adreça de correu electrònic: ajuntament@santgregori.cat

Suport en difusió activitats

Suport en difusió activitats

Per tal de donar suport en la difusió de les activitats que organitzen les entitats al municipi de Sant Gregori es posen a diposició una sèrie de canals de comunicació del pròpi Ajuntament de Sant Gregori amb l'objectiu d'ampliar i donar la màxima visibilitat als esdeveniments que s'organitzen per assolir una bona participació:

-web municipal 
-xarxes socials
-APP de Sant Gregori
-butlletí electrònic
-pantalla electrònica
-ràdio Sant Gregori
-mupis NOU (consultar reglament)
-cartelleres municipals
-bústiada (coincidint amb el repartiment de la revista municipal 7en1: abril, juliol, octubre, desembre).En aquest cas s'ha d'avisar amb un mes d'antel·lació.

Veure detall dels canals de comunicació municipals

Evitar penjar cartells a la via pública o en espais no establerts.

Tots els cartells i elements de difusió de l'esdeveniment de l'entitat hauran de portar l'escut de l'Ajuntament de Sant Gregori en un lloc visible i amb els formats establerts.
A sobre de l'escut hi haurà de figurar expressament el text:  amb el suport:

Per sol·licitar la difusió d'un esdeveniment, acte o activitat d'una entitat del municipi es pot fer a través del correu electrònic: comunicacio@santgregori.cat 

 

Suport en assessorament lingüístic

Suport en assessorament lingüístic

Des de l'Ajuntament de Sant Gregori d'acord amb el Consorci de Normalització Lingüística es pos a disposició de les entitats del municipi de Sant Gregori el servei de correccions de documents i cartells d'esdeveniments amb la voluntat de facilitar una eina més per garantir un bon ús de la llengua.

Es revisaran textos breus, escrits en català, fins a un màxim de 1.600 paraules per setmana (equivalent aproximadament a 4 fulls) i cartells d'activitats o esdeveniments de les propies entitats municipals.

Procediment a seguir:

1. Enviar el text a l'adreça indicada i indicar que es tracta d'una entitat del municipi de Sant Gregori.
Els escrits i/o cartells s'han d'enviar a: girones@cpnl.cat

2. El text ha d’estar en un format electrònic editable.
No es revisaran textos en PDF o formats no editables.

3. Abans d’enviar el text, l’usuari haurà d’haver-hi aplicat un corrector ortogràfic.

4. El termini de lliurament del text s’acordarà entre l’usuari i el Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL).
Cal tenir en compte que les correccions no són immediates.

5. El text sempre es retornarà amb la referència de les modificacions i els comentaris corresponents, si escau.

6. El SAL demanarà dades d’identificació i de contacte dels usuaris.

7. Sempre que sigui possible, el SAL es comunicarà amb la persona redactora del text qui, en tot cas, haurà de rebre el text revisat.

8. No es revisen llibres, treballs de creació, treballs acadèmics ni textos provinents de centres d’ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d’impremta.

9. Les persones i organitzacions usuàries hauran de tenir en compte les recomanacions del SAL. En cas contrari el CPNL no es fa responsable dels textos.

En cas de necessitar revisar un text més llarg o un document especial cal posar-se en contacte per telèfon: 972 21 32 62 (responsable: Salut Coll)

Bases per concessió de trofeus

Bases per concessió de trofeus

Aquestes bases (incloses dins les bases reguladores de concessió de subvencions per activitats culturals i esportives) té com a objecte regular la concessió de trofeus a entitats o empreses que organitzin alguna activitat amb l’objectiu de promoure l’esport, l’activitat física i els hàbits saludable a través de l’esport al municipi de Sant Gregori.

S'estableixen una sèrie de criteris per tal de designar el nombre de trofeus a concedir per a cada activitat.

Informació addicional