Ajudes a famílies monoparentals

Bases d'ajudes en l'impost de l'IBI per a famílies monoparentals.
Aquestes bases foren aprovades inicialment en el Ple de 17/09/2018.
Actualment estan en període d'informació pública pel termini de 30 dies.
Si finalitzat aquest termini (12/11/2018) no es produeixen al·legacions, s'entedran aprovades definitivament, havent-se de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.
Seran d'aplicació a l'exercici pressupostari 2019.

Altres ajudes i bonificacions per a famílies monoparentals es poden trobar incloses en cada apartat dins les mateixes ordenances físcals.