Subvencions i suport a entitats municipals

L’Ajuntament de Sant Gregori reconeix la importància del teixit associatiu com element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat. Per tal d’ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, des de l’Ajuntament es vol continuar impulsant la vida associativa, entre d’altres, a través dels ajuts econòmics atorgats a les entitats sense ànim de lucre, que desenvolupin activitats a Sant Gregori.

Tota la informació es pot trobar en el document adjunt.

Convocatòries subvencions

En aquest apartat es troben les convocatòries de sol·licitud de subvencions ordinàries per a entitat del municipi de Sant Gregori que atorga l'Ajuntament de Sant Gregori.

Les subvencions ordinàries són aquelles que s'atorguen de forma anual a les entitats municipals per la seva activitat i funcionament durant l'any natural. Cada entitat ha de formalitzar la sol·licitud de subvenció de forma expressa dins cada convocatòria, omplint els documents requerits, dins el termini establert.

Les sol·licituds fora de termini seran excloses.

Les entitats municipals que poden tenir un conveni d'aportació econòmica amb l'Ajuntament de Sant Gregori queden excloses de la sol·licitud de subvencions ordinàries a l'Ajuntament de Sant Gregori.

Subvencions atorgades

SUBVENCIONS A ENTITATS O D'ÀMBIT MUNICIPAL

Subvencions concedides a entitats municipals o d'àmbit municipal. Les subvencions es regulen segons les bases de pressupost aprovades en cada exercici.

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2020

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2019

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2018

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2017

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2016

Relació de subvencions concedides durant l'anualitat 2015

 

Suport i assessorament fiscal

L'Ajuntament de Sant Gregori ofereix a les entitats del municipi un assessorament i acompanyament per part d'una gestoria especialitzada en quan a les obligacions tributaries i a diferents documents d'obligat compliment. Alguns d'aquests documents es poden tràmitar de forma gratuïta i/o altres a un preu tancat.

Les entitats que poden beneficiar-se d'aquest servei són dels àmbits: culturals, juvenils, esportives, educatives o de lleure. Entitats sense ànim de lucre i donades d'alta al Registre d'Entitats Municipal de Sant Gregori (amb seu al municipi).

Les condicions establertes per les entitats del municipi per part de la gestoria que es va adjudicar la prestació de serveis (després de concurs públic) són:

Assessorament i consultes: Gratuït (ho assumeix l'Ajuntament de Sant Gregori).

Impost de societat de l'entitat: Gratuït (ho assumeix l'Ajuntament de Sant Gregori).

Comptabilitat de l'entitat:
Pressupost de l'entitat de menys de 10.000 euros: 150€/any
Pressupost de l'entitat de més de 10.000 euros: 300€/any

Declaracions físcals (Models: 347 / 111  / 190 / 150 / 180, etc...): 200€

Per tal de beneficiar-se d'aquests serveis les entitats del municipi de Sant Gregori s'han d'adreçar a:

SOMER Gestoria i Assessoria
Adreça
Carrer Bonastruc de Porta, 20, 17001 Girona
Web: www.gestoriasomer.cat
Teléfon972 21 13 16 (trucar per concertar cita prèvia).
Comunicar també a aquesta adreça de correu electrònic: oficina@santgregori.cat

Suport en difusió activitats

Per tal de donar suport en la difusió de les activitats que organitzen les entitats al municipi de Sant Gregori es posen a diposició una sèrie de canals de comunicació del pròpi Ajuntament de Sant Gregori amb l'objectiu d'ampliar i donar la màxima visibilitat als esdeveniments que s'organitzen per assolir una bona participació:

-web municipal 
-xarxes socials
-APP de Sant Gregori
-butlletí electrònic
-pantalla electrònica
-ràdio Sant Gregori
-mupis NOU (consultar reglament)
-cartelleres municipals
-bústiada (coincidint amb el repartiment de la revista municipal 7en1: abril, juliol, octubre, desembre).En aquest cas s'ha d'avisar amb un mes d'antel·lació.

Veure detall dels canals de comunicació municipals

Evitar penjar cartells a la via pública o en espais no establerts.

Tots els cartells i elements de difusió de l'esdeveniment de l'entitat hauran de portar l'escut de l'Ajuntament de Sant Gregori en un lloc visible i amb els formats establerts.
A sobre de l'escut hi haurà de figurar expressament el text:  amb el suport:

Per sol·licitar la difusió d'un esdeveniment, acte o activitat d'una entitat del municipi es pot fer a través del correu electrònic: comunicacio@santgregori.cat 

 

Suport en assessorament lingüístic

Des de l'Ajuntament de Sant Gregori d'acord amb el Consorci de Normalització Lingüística es pos a disposició de les entitats del municipi de Sant Gregori el servei de correccions de documents i cartells d'esdeveniments amb la voluntat de facilitar una eina més per garantir un bon ús de la llengua.

Es revisaran textos breus, escrits en català, fins a un màxim de 1.600 paraules per setmana (equivalent aproximadament a 4 fulls) i cartells d'activitats o esdeveniments de les propies entitats municipals.

Procediment a seguir:

1. Enviar el text a l'adreça indicada i indicar que es tracta d'una entitat del municipi de Sant Gregori.
Els escrits i/o cartells s'han d'enviar a: girones@cpnl.cat

2. El text ha d’estar en un format electrònic editable.
No es revisaran textos en PDF o formats no editables.

3. Abans d’enviar el text, l’usuari haurà d’haver-hi aplicat un corrector ortogràfic.

4. El termini de lliurament del text s’acordarà entre l’usuari i el Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL).
Cal tenir en compte que les correccions no són immediates.

5. El text sempre es retornarà amb la referència de les modificacions i els comentaris corresponents, si escau.

6. El SAL demanarà dades d’identificació i de contacte dels usuaris.

7. Sempre que sigui possible, el SAL es comunicarà amb la persona redactora del text qui, en tot cas, haurà de rebre el text revisat.

8. No es revisen llibres, treballs de creació, treballs acadèmics ni textos provinents de centres d’ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d’impremta.

9. Les persones i organitzacions usuàries hauran de tenir en compte les recomanacions del SAL. En cas contrari el CPNL no es fa responsable dels textos.

En cas de necessitar revisar un text més llarg o un document especial cal posar-se en contacte per telèfon: 972 21 32 62 (responsable: Salut Coll)