Inscripcions curs 2024-25

L'Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat el calendari amb tots els períodes de preinscripció, inscripció i  matrícula.
La preinscripció és el tràmit que cal fer per a sol·licitar una plaça a la llar d'infants municipal, on s'atén infants de 0 a 3 anys. Per a ser admesos, els infants han d'haver complert, com a mínim, les 16 setmanes a l'inici del curs.

Es segueix el calendari que facilita el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (web d'Ensenyament)

Documentació que cal portar:

Sol·licitud per la preinscripció/inscripció.

Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original del DNI de la persona sol·licitant  (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Original de la TSI (targeta sanitària individual) de l'infant.

Original de carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.


Documentació que acrediti altres criteris a tenir en compte:

Beneficiari prestació econòmica de renda mínima d’inserció.

Certificat d’empadronament i convivència per l’àrea territorial.

Contracte laboral o certificat emès per l’empresa si s’al·lega proximitat del lloc de treball.

Existència germans/nes en el centre o Certificat acreditatiu discapacitat alumne/a, pare, mare o tutor/a, germans.

Original de carnet de família nombrosa vigent o familia monoparental.

Certificat mèdic oficial on s’indiqui expressament diagnosis malaltia crònica.


Normativa per la preinscripció/inscripció a la llar d'infants municipals Els Escarlet