Ple ordinari Setembre 2019 (09-09-2019)

ORDRE DEL DIA

0

058/19.-Aprovació, si s'escau, acta esborrany de la sessió anterior.

Propostes equip de govern (Junts per Sant Gregori)

059/19.-Verificació text refós, si s'escau, modificació puntual núm.3 del POUM. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

060/19.-Aprovació, si s'escau, compte general 2018. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

061/19.-Aprovació, si s'escau ordenances fiscals 2020. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

062/19.-Aprovació líniees fonamentals del pressupost 2020. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

063/19.-Aprovació inicial modificació de crèdits núm. 6/2019. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

064/19.-Ratificació acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals CILMA.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

065/19.-Donar compte del compliment de les obligacions de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 2n trimestre 2019.

066/19.-Aprovació, si s'escau, del calendari del procés del pressupost participatiu 2019-2020 i obrir convocatòria del procès participatiu. 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

067/19.-Compromís d'haibilitació de crèdit pressupost municipal de 2020.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

068/19.-Informacions de l'Alcaldia.

Propostes Junta de Portaveus

071/19.-Moció en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

Altres propostes

069/19.-Proposicions urgents.

070/19.-Precs i Preguntes.

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)