Recursos econòmics

En aquest apartat es detallen els diferents continguts referent a la gestió dels recursos econòmics de l'Ajuntament de Sant Gregori.

El pressupost municipal de l'any en curs i els pressupostos d'exercicis anteriors, les modificacions pressupostaries que poden esdevenir al llarg de l'exercici pressupostari, l'execució trimestral del pressupost, l'inventari general de patrimoni i la relació de convenis de col·laboració.

Pressupost municipal

El pressupost municipal és una de les tasques més importants que han d'aprovar cada un dels municipis anualment. És l'instrument mitjançant el qual el govern municipal desenvolupa el seu programa de govern i el mandat que se'ls ha assignat a través de les eleccions municipals. El pressupost conté la previsió d'ingressos i despeses de l'ens municipal per a cada exercici. Detallat segons l'origen de les fonts de finançament i les partides destinatàries dels recursos previstos. 

Dades de pressupostos municipals d'anys anteriors:

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2022: 4.521.919,00 euros 
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 1.985.178,48 euros
[Pressupost INGRESSOS 2022] [Pressupost DESPESES 2022]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament
Bases d'execució del pressupost

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2021: 4.574.727,69 euros 
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 1.985.178,48 euros
[Pressupost INGRESSOS 2021] [Pressupost DESPESES 2021]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament
Bases d'execució del pressupost

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2020:  4.052.132,73 euros
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 1.985.178,48 euros
[Pressupost INGRESSOS 2020] [Pressupost DESPESES 2020]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament
Bases d'execució del pressupost

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2019: 3.859.604,82 euros
Endeutament 35,09% (a 31/12/2018)
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 1.977.082,48 euros
[Pressupost INGRESSOS 2019] [Pressupost DESPESES 2019]
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2018: 3.661.048,00 euros
Endeutament 45,62% (a 31/12/2017)
[Pressupost INGRESSOS 2018] [Pressupost DESPESES 2018]
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 8.418,00 euros

Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2017: 3.469.410,29 euros
Endeutament 45,62% (a 31/12/2016)
[Pressupost INGRESSOS 2017
] [Pressupost DESPESES 2017]

Pressupost Serveis Municipals S.A.: 9.276,04 euros
Informes de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Nivell d'endeutament

Pressupost Ajuntament de Sant Gregori 2016: 3.706.848,39 euros
Endeutament: 45,56% (a 31/12/2015)
Consultar pressupost detallat d'ingressos exercici 2016
Consultar pressupost detallat de despeses exercici 2016
Pressupost Serveis Municipals S.A.: 19.011,44 euros

Pressupost 2015: 3.136.253,22 euros
Endeutament: 58,53% (a 15/09/2015) | Capacitat de retorn: 30,14% (a 15/09/2015)
[Pressupost INGRESSOS 2015] [Pressupost DESPESES 2015]

Pressupost 2014: 3.247.546,53 euros
Endeutament: 64,13% (a 31/12/2014) | Capacitat de retorn: 27,51% (a 31/12/2014)
[Pressupost INGRESSOS 2014] [Pressupost DESPESES 2014]

Pressupost 2013: 2.988.588,09 euros
Endeutament: 80,58% (a 31/12/2013) | Capacitat de retorn: 27,14% (a 31/12/2013)
[Pressupost INGRESSOS 2013] [Pressupost DESPESES 2013]

Pressupost 2012: 3.147.848,57 euros
Endeutament: 88,98% (a 31/12/2012) | Capacitat de retorn: 18,84% (a 31/12/2012)
[Pressupost INGRESSOS 2012] [Pressupost DESPESES 2012]

Pressupost 2011: 3.398.219,38 euros
Endeutament: 74,88% (a 31/12/2011) | Capacitat de retorn: 22,87% (a 31/12/2011)
[Pressupost INGRESSOS 2011] [Pressupost DESPESES 2011]


Execució trimestral del pressupost

Podeu consultar l'execució trimestral del pressupost municipal de cada exercici clickant aquest enllaç.

Modificacions pressupostàries

Recull de totes les modificacions de crèdit, aprovades per Ple, respecte el pressupost municipal inicial de cada exercici.Informació addicional

Inventari general patrimoni

Seguint l'enllaç podeu consultar el patrimoni de l'Ajuntament. 
Aquest llistat és provisional, l'Ajuntament està treballant en un nou model.

També es pot consultar els diferents immobles municipals mitjançant la codificació del cadastre.

Convenis de col·laboració

Relació dels convenis subscrits per l'Ajuntament de Sant Gregori.

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Liquidació del pressupost

En aquest apartat es pot consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l'ajuntament

Liquidació 2021
Liquidació 2020
Liquidació 2019 
Liquidació 2018
Liquidació 2017 

Estabilitat pressupostària