Ple ordinari Juliol 2022 (11-07-2022)

0

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta de la sessió anterior Ple Ordinari 4/2022 de data 16 de maig de 2022

2.- Declarar desert l'expedient de contractació X2021000970 alienació pacel·les 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

3.- Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Sant Gregori (DUPROCIM)
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

4.- Aprovació segregació i permuta Can Frenca
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: en contra

5.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2022
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: abstenció | CUP: abstenció

6.- Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals 2022 - Preu Públic Llar Infants
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: en contra | CUP: abstenció

7.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

8.- Ratificar decret 2022DECR000327 - Adhesió a l'Associació pel desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: abstenció

9.- Moció en defensa dels Jutjats de Pau 
Votacions: Junts per Sant Gregori: a favor | ERC: a favor | CUP: a favor

10.- Donar compte dels Decrets i Informacions d'alcaldia

11.- Assumptes urgents

12.- Precs i Preguntes

  • GRAVACIÓ DE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE A RÀDIO SANT GREGORI (MP3)