Retribucions i indemnitzacions alcalde i regidors

El Ple de l'Ajuntament de Sant Gregori celebrat l'1 de juliol de 2023 va acordar els següents acords:

  • Establir al'alcalde de la corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals i unes retribucions de 1.322,66€ mensuals (bruts) amb un net de 1.197,45€/mes. Aquesta retribució serà incrementada amb les actualitzacions previstes a la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Així mateix la retribució s’incrementarà a 1.250,00€ mensuals nets el 2020 i el 2021 a 1.400,00€ mensuals nets. Aquest membre de la corporació serà donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
  • No s'estableix cap altre dedicació parcial o dedicació exclusiva per part de membres de la corproració a l'Ajuntament de Sant Gregori.
  • Establir per als membres de la corporació (regidors/es) el següent règim d'indemnitzacions en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part:

- Per assistència a les sessions del Ple: 125€
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 100€
- Per assistència a les sessions de la comissió de Coordinació: 100€
- Per assistència a les sessions de les comissions informatives i òrgans col·legiats: 75€
- Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes: 75€
- Per assistència a les comissions de regidors amb delegació: 75€

  • Només es percebran aquests imports si s'assisteix a la sessió corresponent.
  • Establir que les indemnitzacions de cada un dels regidors/es tinguin un màxim anual, segons l'assistència als òrgans col·legiats descrits anteriorment, corresponent a:

-Regidors amb regidoria i atribucions delegades. 6.440€ a l’any
-Regidors que no tenen regidoria o atribucions delegades: 1.800€
-Regidors portaveu de grup, que no tinguin atribucions delegades: 2.000€