Altres mercanismes de participació

En aquests apartat es decriuen diferents mecanismes de participació a través de comissions o consells de partcipació en diferents àmbits:

Ensenyament
Per tractar temes de l'àmbit escolar es reuneixen almenys 3 vegades durant el curs. Actualment hi ha vigents el següents consells escolars segons els centres educatius del municipi de Sant Gregori:

Consell Escolar Escola Pública Agustí Gigre
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
El director del centre i 8 representants del centre docent (professors i professores)
Cinc representants de l'AMPA de l'Escola Agustí Gifre
Un treballador municipal (conserge)
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, els i les mestres i les famílies. Establir els preus públics del menjador escolar.

Consell Escolar Llar d'Infants Els Escarlets
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
La directora del centre i 2 educadores
Dos representants de l'AMPA de la Llar d'Infants Els Escarlets
Un treballador municipal (agutzil)
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, les educadores i les famílies.

Consell Escolar Institut Vall de Llémena
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
La directora del centre i 4 representants del centre docent (professors i professores)
Dos representants de l'AFA de l'Institut Vall de Llémena
Un alumne del centre
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, els professors i professores i les famílies.

Cultura
En aquest àmbit existeix el consell de redacció de la revista 7en1, publicació que existeix al municipi des de l'any 1988.

Consell de redacció de la revista municipal 7en1
Calendari convocatòries: Quatre al llarg de l'any.
Composició:
Alcalde
Regidora de Cultura
Un/a regidor/a equip de govern
Un/a regidors/es de cada grup municipal representat al ple
El Director de l'Escola
El Mossen
La Bibliotecaria
La Secretaria Municipal
Objectiu: Vetllar per a la publicació trimestral de la revista municipal amb informació municipal i de les entitats del municipi. Establir amb criteri aquells temes que sigui d'interès per a ser publicats. Escollir la portada de cada número i els continguts corresponents.